obj/effects/top_cs/1/top01.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Historie

Historie Lesů města Brna se datuje od 13. století, kdy tehdejší královské město Brno dostávalo majetek darem, zástavou nebo odměnou. Koupí začalo získávat lesy až v 15. století od pánů v okolí města. V první polovině 16. století koupilo město jeden z nejdůležitějších majetků – tvrz a ves Kuřim, kde zřídilo správní středisko statků města Brna a odtud později brněnská radnice spravovala jako vrchnost všechna svá venkovská panství. Šest století snažení městských radních vedlo k tomu, že v roce 1938 dosáhly brněnské městské lesy rozlohy 7 514 ha.

Neblahý rok našich dějin 1948 těžce zasáhl i hospodaření městských lesů. Po velkém politickém nátlaku byla brněnská radnice v roce 1954 donucena nejvyššími státními orgány předat veškerý lesní majetek státu. V jednáních se však podařilo prosadit, že městu zůstanou ve správě lesy, které mají charakter lesoparku a leží v nejbližším okolí města.


Zvrat nastal až po roce 1989. Vydáním zákona ČNR č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí se město Brno stalo znovu vlastníkem svého původního lesního majetku. Pro zajištění odborné správy v městských lesích byla v roce 1992 zřízena příspěvková organizace Lesy města Brna. Společnost Lesy města Brna, spol. s r. o. vzniká v roce 1994 z původní příspěvkové organizace. Zakladatelem a jediným vlastníkem je město Brno. Dne 28.června 2006 schválilo Zastupitelstvo města Brna změnu právní formy na akciovou společnost. Statutárním orgánem je představenstvo. Předmětem činnosti je odborná správa a rozvoj majetku statutárního města Brna, podnikání s ním, plnění veřejných služeb s obecně prospěšným posláním.

Dnešní majetek statutárního města Brna, jehož odbornou správu Lesy města Brna, a.s. provádějí, představuje více než 8.200 ha plochy, která zahrnuje 8.186 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, zbývající část je orná půda a ostatní plochy. Od začátku novodobého hospodaření (tedy od r. 1993) došlo k nárůstu pozemků spravovaných LmB o 900 ha. Plošné zastoupení dle kategoriií lesa:

 • Lesy hospodářské         5 970 ha
 • Lesy ochranné                 176 ha
 • Lesy zvláštního určení

  • příměstské a rekreační           1 611 ha
  • v oblasti vodních zdrojů               37 ha
  • na chráněných území                158 ha
  • v uznaných oborách                  166 ha