obj/effects/top_cs/1/top2017a.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Kontakty


Sídlo společnosti   / hlavní adresa /

Křížkovského 247, Kuřim PSČ 664 34 lesymb@lesymb.cz
tel.: 541 231 101-4

gsm: 602 582 637

 

Veškeré další kontakty jsou přehledně uvedeny v podsekci Kontakty.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)


Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl

v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:


1. Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnost Lesy města Brna, a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Jindra Pazderová

tel: 721 233 814

e-mail: pazderova@lesymb.cz


2. Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti správy lesního majetku včetně souvisejících činností.


3. Právní základ:

 • Souhlas subjektu údajů: pro účely marketingu

 • Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží a služeb

 • Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

 • Oprávněný zájem: kamerové záznamy v areálu společnosti, fotopasti v lesním prostoru, zveřejňování fotografií na webu společnosti dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku § 89 dle obdobného zpravodajství                                                                                                                                


4. Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravní společnosti, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.


 5. Další příjemci:

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.


6. Další třetí strany:

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.


7. Jiné účely zpracování:

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.


8. Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 5 let.


9. Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

 • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů

 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně

 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy

 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky

 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.


10. Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.


11. Další ustanovení:

Pokud subjekt údajům poskytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartována a v elektronické podobě smazána.

Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.