obj/effects/top_cs/1/top2017a.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Mimoprodukční funkce lesa

studánkaModerní společnost má stále se zvyšující nároky na les a jeho užívání. Obecně je lesům připisována velká hodnota, ale každý jednotlivec má jiný užitek z pestré nabídky lesního kapitálu. Vzhledem k ekonomickým a ekologickým podmínkám lesního hospodářství bude však v budoucnu záviset plnění požadovaných funkcí na tom, zda uživatelé budou připraveni i k protislužbám. Každý jednotlivec by proto měl brát vážně, ať již jako konzument, daňový poplatník nebo občan svou zodpovědnost za udržení ekosystému „les“. 
V Lesích města Brna je prosazována koncepce víceúčelového lesního hospodářství tak, aby souhrn všech jeho funkcí přinášel co největší užitek všem jeho obyvatelům, nikoli jen jediné úzce zaměřené zájmové skupině.


Brněnská přehrada

Brněnská přehrada

Rekreační funkce lesa jako jedna z mimoprodukčních funkcí lesa je hlavním měřítkem hodnocení kvality lesa pro obyvatele velkých měst a my jako společnost zřízená městem jsme si této skutečnosti plně vědomi. Abychom byli konkrétní - provádíme správu a údržbu břehových a lesních částí okolí Brněnské přehrady, úklid a údržbu svěřených lesních lokalit v intravilánu města včetně umísťování rekreačních prvků, odpadkových košů apod.  Lesy města Brna - zdroj pitné vody pro Brno

V oblasti Svitavska společnost spravuje lesní porosty, které jsou v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně Březovského vodovodu, zdroje pitné vody pro město Brno. V těchto lesích se hospodaří podle zvláštních směrnic, jejichž zásady jsou promítnuty v rámcových směrnicích hospodaření v lesích zvláštního určení s funkcí ochrany vodních zdrojů. Při obnově porostů převažují jemné způsoby hospodaření. Podrostní - prosvětlení pro přirozenou obnovu a násečný - šířka náseku na výšku stromu. 

Mimořádný význam mají rovněž porosty v okolí řeky Svratky a Bílého potoka, které zásobují svou vodou Brněnskou přehradu.
 

lesní správa Deblín

Vzdálenější oblasti Lesů města Brna

I vzdálenější oblasti Lesů města Brna pro svoje přírodní krásy, snadnou dopravní dostupnost a hustou síť turistického značení jsou vyhledávána stovkami obyvatel nejen přilehlých obcí, ale i města Brna. V zimním období lze projet četné turistické stezky na běžkách. Pro běžkaře jsou atraktivní zejména zasněžené deblínské a maršovské pláně.

Letní  turistika se soustřeďuje převážně do atraktivních, snadno přístupných oblastí Babího lomu, údolí řeky Svratky a Bílého potoka (Šmelcovna). V posledním období se značně rozšířila cykloturistika, a to v téměř celé oblasti lesního majetku. V teplých letních
a podzimních dnech za dostatečné vláhy se lesy stávají rájem houbařů. 
 


Naším cílem je systém rekreačních prvků neustále rozšiřovat a stávající udržovat. Kromě podpory výstavby cyklostezek, studánek, odpočívadel pro turisty plánujeme i výstavbu nových lesních rybníků v lokalitách k tomu vhodných a spolupráci se sdruženími nebo právnickými osobami, které budou mít návrhy podporující zvýšenou rekreační funkci zejména lesů v okolí Brna (rozhledna Soběšice, lanový park v Pisárkách).

Slovo závěrem

Naše společnost, jako správce městského majetku, ráda v lesích přivítá všechny návštěvníky respektující pravidla slušného chování. Přejeme Vám, vážení návštěvníci, prožití příjemných chvil a spoustu zajímavých zážitků při pobytu v brněnských lesích.