obj/effects/top_cs/1/top10.jpg
 
Sledujte nás na Facebooku

Výjimky FSC® FSC-C131933

Dovolujeme si Vás informovat o našem záměru požádat organizaci FSC (Forest Stewardship Council®) o udělení výjimky z používání vybraných chemických látek s obsahem účinné látky alpha-cypermethrin v lesních porostech na území certifikované lesní správy Lipůvka.
V souladu s certifikačními postupy se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření a připomínky k našemu záměru. V elektronické podobě je možné je zaslat na email penaz@lesymb.cz nebo v písemné formě na adresu:

Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247, 664 34 Kuřim

Připomínky a vyjádření zasílejte do 30.9.2017. Pokud nezískáme Vaše vyjádření během  tohoto období, budeme předpokládat, že s daným záměrem souhlasíte. Rádi Vám zodpovíme  Vaše případné dotazy, kontaktní osobou je Ing. Jiří Peňáz (penaz@lesymb.cz).

Vysvětlení naší žádosti o udělení výjimky

Dokument FSC-STD-30-001 a EN - FSC List of highly hazardous pesticides aktualizovaný 3.4.2017 obsahuje globální seznam účinných chemických látek, které je zakázáno používat v lesích obhospodařovaných dle principů a pravidel FSC. Přípravky obsahující tyto účinné látky je možné používat pouze na základě schválené výjimky ze strany FSC.

Společnost Lesy města Brna, a.s., se snaží neustále snižovat množství chemických prostředků používaných v lesním hospodářství na území v naší správě. Daří se nám rok od roku snižovat celkový objem použitých chemických přípravků. Přes tuto naši snahu nejsme v současné době  schopni použití chemie zcela vyloučit. Největším problémem, s kterým se potýkáme, je ochrana mladých kultur před klikorohem borovým a neustálý výskyt kůrovce. Lesní porosty, oslabené nedostatkem vláhy v posledních letech, je stále těžší uchránit před těmito škůdci. V ochraně lesa naše společnost používá zejména preventivní metody spočívající v pravidelném monitoringu a včasné lokalizaci ohnisek výskytu. Napadené dříví se snažíme v maximální možné míře asanovat odvozem. Přesto v praxi nastávají situace, kdy jediným účinným způsobem zabránění kalamitě, je použití chemických přípravků. V současné době v ČR neexistuje žádný přípravek, který by byl schválen pro použití v lesní hospodářství a zároveň obsahoval účinnou látku povolenou dokumentem FSC-STD-30-001 a EN - FSC List of highly hazardous pesticides. Tato situace nás nutí požádat o udělení výjimky pro použití přípravků obsahujících alpha-cypermethrin organizaci FSC. Jedná se o jediný chemický přípravek používaný na certifikované lesní správě Lipůvka, který vyžaduje povolení organizace FSC. Všechny ostatní užívané prostředky jsou povoleny.

Alfa - cypermethrin
Tato účinná látka je součástí většiny insekticidních chemických přípravků využívaných pro eliminaci a kontrolu výskytu podkorního hmyzu, především pak lýkožrouta smrkového (Ips typographus) a klikoroha borového (Hylobius abietis).

V předchozích letech byly používány na certifikované lesní správě Lipůvka chemické přípravky s účinnou látku cypermethrin v množství 5 litrů v roce 2014, 14 litrů v roce 2015 a 19 litrů v roce 2016.

Společnost Lesy města Brna, a.s. používá v současné době insekticidní přípravek Alfametrin ME.

Jedné se o postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulze (ME) na bázi světlostabilního syntetického pyrethroidu určený k ošetření mnoha polních plodin, révy, okrasných rostlin a lesních porostů proti široké škále savých a žravých škůdců.

Účinná látka: alfa-cypermethrin (ISO) 50 g/l (5,0 hmot. %)

Název nebezpečných látek: 
solventní nafta (ropná), těžká aromatická; heptan-2-on, Evidenční číslo přípravku: 4844-1
Etiketu je možné prohlédnout zde: stáhnout

Naše společnost využívá Alfametrin ME při ochraně kultur před klikorohem borovým a při ochraně lesních porostů při napadení podkorním hmyzem. Při ošetření kultur proti klikorohu se přípravek aplikuje ručním postřikovačem na jednotlivé sazenice. Při napadení lesních porostů podkorním hmyzem je přípravek aplikován především na skládkách dříví a případně v porostech při kladení lapáků (trojnožek), s výjimkou zvláště chráněných území. Aplikace probíhá za předpokladu dodržení všech bezpečnostních pokynů výrobce a bezpečnostních pravidel vyplývajících ze způsobu aplikace kvalifikovaným a řádně proškoleným personálem. Aplikován je formou postřiků napadeného dřeva nebo účelově připravených lapáků (trojnožek) ručním nebo motorovým postřikovačem. Nižší koncentrace je určena pro preventivní ošetření brouka, vyšší pro asanaci ihned po náletu brouka a pro přípravu otrávených lapáků (trojnožek). Uvedený chemický přípravek je rozpustný ve vodě. Aplikační roztok je vytvořen smícháním chemického přípravku s vodou. Do uvedeného roztoku je možné přidat obarvené smáčedlo Scolycid C.