O SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena za účelem správy a rozvoje majetku statutárního města Brna, podnikání s ním, plnění veřejně prospěšných služeb a má zejména obecně prospěšné poslání. Tento účel spočívá v udržování a zlepšování stavu městských lesů, v trvalém zajištění vyrovnanosti lesní produkce se zaměřením na přírodě blízké hospodaření, v trvalém zajišťování rozvoje obnovitelných produktů lesa a jiných užitků z hospodaření pro současné i budoucí generace.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Lesy města Brna, a.s.
se sídlem Kuřim, Křížkovského 247, PSČ 664 34, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4713
IČ: 607 133 56
DIČ: CZ60713356
ID datové schránky: 65hextg

Jediným akcionářem je statutární město Brno, které je vlastníkem 1 kusu volně neobchodovatelné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 166 000 000 Kč. Akciová společnost má pětičlenné představenstvo a pětičlennou dozorčí radu.

Lesy města Brna, a.s., je členem koncernu SMB, jehož řídící osobou je statutární město Brno, IČ:
449 92 785, se sídlem Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00, Brno.

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Odborná správa a rozvoj lesního majetku statutárního města Brna a některých okolních obcí

Plnění veřejně prospěšných služeb v rekreačních a revitalizovaných oblastech statutárního města Brna

 

Pěstební činnost, těžba, zpracování, výkup a obchod surovým dřívím

 • dřevařská výroba, prodej řeziva, dřevěných palisád, výrobků zahradního a parkového programu, impregnace dřeva
 • produkce a distribuce biopaliva - energetické štěpky
 • výroba a prodej palivového a krbového dříví
 • lesní a okrasné školkařství
 • služby v lesnictví
 • specializovaná nákladní autodoprava
 • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, údržba veřejné zeleně
 • myslivost v režijních honitbách a oboře pro spárkatou zvěř „Holedná“
 • péče o lesy v pramenné oblasti u obcí Banín a Březová nad Svitavou, kde se nacházejí zdroje pitné vody pro Brno a okolí
 • správa drobných vodních toků na území statutárního města Brna
 • lesní pedagogika
 • ubytovací služby

Představenstvo společnosti
 

Bc. Petra Quittová    

předsedkyně představenstva

Mgr. René Novotný

místopředseda představenstva

Leona Vižďová

člen představenstva

Ing. Vít Beran

člen představenstva

Ing. Jiří Neshyba

člen představenstva

 

Dozorčí rada společnosti

 

Bc. Igor Fučík, MBA

předseda dozorčí rady

Radomír Vondra 

místopředseda dozorčí rady

RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

člen dozorčí rady

doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.

člen dozorčí rady

Ing. Andrea Pazderová

člen dozorčí rady

Ředitelství

 • řízení lesní výroby a obchodní činnosti
 • zpracování mezd a personalistika
 • tok a rozdělování financí
 • majetková a správní agenda
 • koordinace a kontrola lesních správ a hospodářských středisek
 • bezpečnost práce
 • jednání s vlastníkem = statutárním městem Brnem

Lesní správa Lipůvka

 • výměra 2643 ha, 4 lesnické úseky
 • prodej palivového dříví
 • prodej zvěřiny
 • odborná správa obecních lesů sousedních obcí
 • správa lesů v oblasti prameniště Březovského vodovodu

 

Lesní správa Brno

 • výměra 2274 ha, 3 lesnické úseky
 • výkon myslivosti v oboře Holedná, chov mufloní, dančí a černé zvěře
 • správa a údržba zeleně a rekreačních ploch v okolí Brněnské přehrady
 • prodej palivového dříví
 • prodej zvěřiny
 • poplatkové lovy trofejové zvěře
 • nákladní autodoprava AVIA
 • správa a údržba drobných vodních toků

 

Lesní správa Deblín

 • výměra 3269 ha, 4 lesnické úseky
 • prodej zvěřiny
 • prodej palivového dříví
 • odborná správa obecních lesů sousedních obcí
 • ubytovací služby - hájenka Deblín

Lesní školky pod babím lomem

 • výroba a prodej sazenic lesních dřevin - prostokořenné i obalované
 • výroba a prodej sazenic okrasných dřevin - konifery, listnáče, keře a byliny
 • prodej balených substrátů a hnojiv
 • prodej doplňkového sortimentu 

 

Pila Bystrc

 • pilařská a dřevařská výroba
 • prodej řeziva a pilin
 • impregnace řeziva
 • zahradní a parkový nábytek
 • broušení pilových listů
 • práce čelním nakladačem
 • prodej dřevní štěpky

 

 

Středisko UBYTOVACÍCH služeb

možnost ubytování a pronájmu:

 • chata Babí lom
 • Tree house Babí lom, U Jezevce, Sojčí hnízdo 
 • hájenka Deblín
 • lesní areál U Mravence v Řečkovicích
 • byt v lesních školkách pod Babím lomem
 • byt v Kuřimi

Dřevo Rájec

 • manipulace surových kmenů
 • výroba a prodej frézovaných palisád
 • impregnace frézovaných palisád 
 • výroba a prodej palivového dříví
 • realizace nákladní železniční dopravy - vlastní vlečka
 • manipulace a skladování dřeva pro lesnické firmy
 • prodej dřevní štěpky

 

Středisko dopravy a služeb

 • provoz nákladních souprav pro odvoz dlouhého a rovnaného dříví
 • kontejnerová doprava
 • služby a práce traktorem
 • štěpkování těžebního odpadu
 • drcení těžebních zbytků
 • vyvážení výřezů surového dříví a klestu

Certifikace FSC®

Certifikace lesa – certifikát FSC číslo SA-FM/COC-005491, licenční číslo FSC-C131933

Vlastník lesa, prostřednictvím akciové  společnosti Lesy města Brna, a.s, která byla založena za účelem správy a rozvoje majetku statutárního města Brna -  se zavazuje na certifikovaném území hospodařit dle platného standardu FSC. 

Vedení společnosti Lesy města Brna, a.s., uznává principy a kritéria FSC.

Co je to FSC certifikace?

Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council® (FSC®) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů.

 

Certifikace FSC ve společnosti Lesy města Brna, a.s.

Vlastní audit na certifikovaném území provádí zástupci britské organizace Soil Association Certification Limited, akreditované u FSC. Tato společnost byla vybrána na základě výsledků průzkumu trhu.  Při certifikaci majetku bylo posuzováno splnění ukazatelů a kritérií stanovených v českém standardu FSC (viz www.czechfsc.cz). Audit sestává z terénních pochůzek pracovníků Soil Association v lesích spravovaných Lesy města Brna a.s., kontrole lesního hospodářského plánu, dokladů, přehledů, jak na lesních správách, tak na ředitelství v Kuřimi. Při auditu je nutné zodpovědět dlouhou řadu dotazů, jež se týkají prakticky všech složek hospodaření společnosti Lesů města Brna, a.s.

            V roce 2019 došlo k významnému navýšení rozlohy certifikovaného lesa na celkovou výměru 7 900 ha. V současné době jsou již certifikovány všechny lesní správy - LS Lipůvka, LS Deblín a LS Brno. Na území spravovaném Lesní správou Brno byla vytvořena zvláštní jednotka bez certifikace FSC o výměře 218 ha z důvodu odlišného hospodaření - obora Holedná. Kromě této výjimky je již certifikován celý lesní majetek ve správě Lesů města Brna, a.s.

 

certifikace PEFC

Účelem certifikace PEFC je podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje a výrobků ze dřeva, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím realizace evropského systému certifikace lesů, v rámci České republiky pak prostřednictvím Českého systému certifikace lesů - PEFC České republiky. Certifikace lesů je proces, v rámci kterého vydává nezávislá organizace certifikát potvrzující splnění stanovených kriterií trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Lesy města Brna, a.s. splňují svým hospodařením tato kritéria a jsou od 1.11.2002 účastníkem certifikace lesů podle Českého systému certifikace lesů a přílohy 7 technického dokumentu PEFC schváleného organizací Pan European Forest Certification Council, a je držitelem osvědčení č. 0624 o účasti v certifikaci lesů. 

 

PEFC (Pan European Forest Certifikation Council) - hospodaření v lesích odpovídá požadavkům certifikačních kriterií definovaných v dokumentech Českého systému certifikace lesů,

proces ověřování spotřebitelského řetězce dřeva (C-o-C) je v souladu s požadavky normy CFCS 2001:2020 a CFCS 2002:2020.

Procento certifikované dřevní suroviny pro měsíc červen - stáhnout.

Výrobková certifikace

Výrobková certifikace je proces posuzování shody výrobku s požadavky technických předpisů a technických specifikací. Certifikací stavebního výrobku dává výrobce na vědomí, že nese odpovědnost za shodu takového výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení a spolu s tím i za soulad se všemi příslušnými požadavky stanovenými na jeho výrobu a dalšími příslušnými harmonizačními právními předpisy.výrobková certifikace Technickým a zkušebním ústavem stavebním výrobku „Řezivo - konstrukční dřevo obdélníkového průřezu - typ: fošny, prkna, hranoly, trámy, lišty, latě“ proces výroby a vlastnosti výrobku jsou ve shodě s požadavky normy EN 14081-1:2006.
 
výrobková certifikace Technickým a zkušebním ústavem stavebním výrobku „Dřevo na stavební konstrukce - typ: frézované palisády středové a mimostředové“ proces výroby a vlastnosti výrobku jsou ve shodě s požadavky normy ČSN 73 2824-1.
 

 

výrobková certifikace TÜV SÜD Czech výrobku „Sestava kombi jednoduchá, Sestava pro dvě houpačky a Sestava „kombi“ pro houpačku a skluzavku“ proces výroby a vlastnosti výrobku jsou ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1176-3:2009, ČSN EN 1176-7:2009.

výrobková certifikace TÜV SÜD Czech výrobku „Houpačka probst“ proces výroby a vlastnosti výrobku jsou ve shodě s požadavky normy ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1176-6:2009, ČSN EN 1176-7:2009.

Lesní porosty, oslabené nedostatkem vláhy v posledních letech, je stále těžší uchránit před těmito škůdci. V ochraně lesa naše společnost používá zejména preventivní metody spočívající v pravidelném monitoringu a včasné lokalizaci ohnisek výskytu. Napadené dříví se snažíme v maximální možné míře asanovat odvozem. Přesto v praxi nastávají situace, kdy jediným účinným způsobem zabránění kalamitě, je použití chemických přípravků.

TECHNIKA PRO PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘÍVÍ A ŠKOLKAŘSKOU VÝROBU

Předmětem projektu je pořížení nového lesního kolonového traktoru pro práci v lese (kód 002) a klanicového vyvážecího vleku za traktor s hydraulickým jeřábem s drapákem pro nakládání dříví (kód 009). Toto soustrojí bude sloužit k vyvážení surového dříví a těžebních zbytků z lesních porostů na skládky dříví. Součástí projektu je rovněž pořízení formovače záhonů pro pěstování prostokořených sazeníc lesních dřevin v lesní školce (kód 024).

Traktor bude vybaven lesní nástavbou s ochrannou konstrukcí proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví vyhovující požadavkům ČSN EN ISO 8083 a 8084, bude mít navýšený výkon motoru v rozpětí 130 - 150 kW, nebude docházet k přetěžování motoru, bude mít plynulou bezestupňovou převodovku, čímž bude optimalizován proces řazení bez časových ztrát, zabrání se opotřebení motoru a převodovku a díky následnému plynulému pohybu stroje nebude docházet k prokluzům a vzniku erozních rýh na lesních cestách a lesním porostu. Širší pneumatiky než 450 mm sníží tlak na půdní horizont, čímž se sníží uhutnění půdy a vznik eroze. Vyvážecí vlek bude poháněn přímo z vývodu od traktoru. Tímto dojde k dokonalejšímu přenosu otáčivého momentu a přesnému přizpůsobení rychlosti kol vleku a kol traktoru, docílení větší trakce v terénu, nižšímu opotřebení pneu. Pořízením nového formovače záhonů doplníme a zefektivníme proces výroby prostokořené sadby lesních dřevin v lesních školkách.

 

Stroje pro lesní a školkařskou výrobu

Předmětem projektu je pořízení zemědělského traktoru se schválenou lesnickou nástavbou pro přibližování dříví,  samochodného navijáku (železný kůň) a dále do vlastního lesního školkařského provozu pořízení stroje na předseťovou přípravu půdy a aktivní pružinovou plečku.

Výsledkem pořízení dalšího traktoru pro přibližování dříví a samochodného navijáku bude zajištění vlastních výrobních kapacit v těžební činnosti při stávající nedostatku pracovní síly na trhu práce a zefektivnění prováděných přípravných prací a snížení použití chemických přípravků ve vlastním školkařském provozu.

 

Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou, mulčovač, vyorávač sazenic, jednoosý návěs

V současné době disponujeme 1 ks UKT na přibližování dříví. Vzhledem k průměrnému objemu roční těžby  44 000 m3 je nutné pořídit další UKT tak, aby bylo možné navýšit objem přiblíženého dříví vlastními prostředky žadatele.

Dále hodláme pořídit vyorávač sazenic, mulčovač a jednoosý návěs do vlastního školkařského provozu jako náhradu za stávající, opotřebované a technicky nevyhovující zařízení

Výsledkem pořízení UKT s lesnickou nástavbou dojde k navýšení objemu přibližovaného dříví vlastními prostředky, zefektivnění prováděných prací a snížení závislosti na soukromém dodavatelském sektoru lesnických prací.

Výsledkem pořízení vyorávače sazenic, mulčovače a jednoosého návěsu dojde k obnově zastaralého a technicky nevyhovujícího vybavení vlastního školkařského provozu žadatele.

 

Posílení rekreačního potenciálu příměstských lesů brněnské aglomerace - III. etapa

Realizace projektu spočívá v instalaci rekreačních prvků (lesní dětské hřiště, interaktivní naučná stezka a fitness cvičící prvky) v rekreačně velmi atraktivní lesní oblasti intravilánu Statutárního města Brna - v oboře Holedná a lesoparku Akátky.

Lesní oblasti obory Holedná a lesoparku Akátky jsou celoročně intenzivně navštěvované stovkami návštěvníků z Brna i okolí. Doplnění nedostatečného množství rekreačního mobiliáře bude velkým přínosem pro uspokojení přání a potřeb návštěvníků, naučné tabule posílí a rozvinou poznání přírodního prostředí a způsob jeho ochrany, atraktivní fitness prvky využijí desítky nadšených rekreačních sportovců.

Realizace projektu je již třetí etapou posilování rekreačního potenciálu rekreačních lesů v okolí jihomoravské metropole a přímo navazuje na již zrealizované projekty první a druhé etapy z r. 2009-2012. Jeho uskutečnění povede k dalšímu naplňování poslání příměstských lesů a jejich rekreační funkce.

 

ZVÝŠENÍ REKREAČNÍHO POTENCIÁLU LESNÍ LOKALITY PALACKÝ VRCH

Realizace projektu spočívá v instalaci polyfunkčního lesního hřiště a drobného rekreačního mobiliáře pro děti předškolního věku v rekreačně velmi atraktivní lesní oblasti intravilánu Statutárního města Brna na Palackém vrchu.

Lesní oblast Palacký vrch je celoročně intenzivně navštěvovaná stovkami návštěvníků z Brna i okolí. Doplnění nedostatečného množství rekreačního mobiliáře bude velkým přínosem pro uspokojení přání a potřeb návštěvníků, umožní sportovní vyžití mladé generaci a poskytne vhodné zázemí např. pro maminky s malými dětmi nebo pro mateřské školy.

 Realizace projektu je další (již pátou) etapou posilování rekreačního potenciálu rekreačních lesů v okolí jihomoravské metropole a přímo navazuje na již zrealizované projekty minulého i současného dotačního období. Jeho uskutečnění vede k dalšímu naplňování poslání příměstských lesů a jejich rekreační funkce.

 

UKT s lesnickou nástavbou, UKT ke klanicovému vleku, stroje pro lesní školku

Předmětem projektu je pořízení UKT s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví, UKT k vyvážecímu vleku pro vyvážení dříví a dále do vlastního lesního školkařského provozu žadatel hodlá pořídit nesený postřikovač.

Výsledkem pořízení UKT s lesnickou nástavbou a UKT k vyvážecímu vleku dojde k navýšení objemu přibližovaného dříví vlastními prostředky žadatele, zefektivnění prováděných prací a snížení závislosti na soukromém dodavatelském sektoru lesnických prací.

Výsledkem pořízení neseného postřikovače dojde k obnově zastaralého a technicky nevyhovujícího vybavení vlastního školkařského provozu žadatele.

Rekonstrukce lesní cesty Deblín 13

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající lesní cesty Deblín 13 z třídy 3L na třídu 2L, která je součástí lesní dopravní sítě v dané oblasti. Realizací dojde k úpravě a zpevnění stávající pláně hrubým drceným kamenivem frakce 32-63 s uzavřením a zpevněním povrchu zavibrováním přírodního výplňového kameniva, vyrovnání výtluků a kolejí, výhyben, včetně zpevnění přilehlých nájezdů

V současné době je zemní nezpevněná lesní cesta Deblín 13 silně poškozena erozí, vzniklou před několika lety působením přívalové srážkové vody z blízkých polí. Lesní cesta je v důsledku poškození prakticky neprůjezdná a vzhledem ke své poloze je důležitou součástí zpřístupňující dopravní sítě přilehlého lesního majetku ve vlastnictví žadatele. Proto je důležité prostřednictvím rekonstrukce zajistit parametry lesní cesty v třídě 2L.

Rekonstrukcí lesní cesty Deblín 13 z třídy 3L na 2L dojde významným způsobem ke zlepšení dopravních poměrů v dotčené lokalitě, úpravě vodního režimu včetně omezení eroze nejen na vlastním tělese lesní cesty, ale i přilehlých dotčených pozemcích. Lesní cesta bude splňovat zvýšené nároky nejen pro dopravní obslužnost, ale i pro stále se zvyšující nároky obyvatel na rekreační využívání (především cykloturistiku) lesní dopravní sítě.

 

Posílení rekreačního potenciálu lesoparku Akátky

Realizace projektu spočívá v instalaci rekreačních prvků (lesní dětské hřiště, naučná stezka a fitness cvičící prvky) v rekreačně velmi atraktivní lesní oblasti intravilánu Statutárního města Brna - v lesoparku Akátky.

Lesní oblast lesoparku Akátky je celoročně intenzivně navštěvovaná stovkami návštěvníků z Brna i okolí. Doplnění nedostatečného množství rekreačního mobiliáře bude velkým přínosem pro uspokojení přání a potřeb návštěvníků, naučné tabule posílí a rozvinou poznání přírodního prostředí a způsob jeho ochrany, projekt pokračuje a navazuje na instalaci atraktivních fitness prvků, budovaných v rámci projektu 2.kola žádostí, který využijí desítky nadšených rekreačních sportovců.

Realizace projektu je další (již čtvrtou) etapou posilování rekreačního potenciálu rekreačních lesů v okolí jihomoravské metropole a přímo navazuje na již zrealizované projekty minulého dotačního období a na projekt 2. kola období 2014-20. Jeho uskutečnění povede k dalšímu naplňování poslání příměstských lesů a jejich rekreační funkce.TECHNIKA PRO LESNÍ A ŠKOLKAŘSKOU VÝROBU

Žadatel v současné době vlastní 1 ks soupravy pro odvoz dříví. Vzhledem k průměrnému objemu roční těžby  min. 44 000 m3 bylo nutné pořídit další odvozní soupravu tak, aby bylo možné, vzhledem ke špatné situaci na trhu práce  s kvalifikovanými živnostníky v lesnickém prostředí, zvládnout požadovaný objem odvozu dříví odběratelům vlastními prostředky.

Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době nedisponujeme vhodným prostředkem na efektivní přípravu půdy hnojivy a organickou hmotou, bylo rozhodnuto pořídit k tomuto účelu rozmetadlo hnojiv a organické hmoty. Výsledkem pořízení soupravy pro odvoz dříví je zajištění vlastních výrobních kapacit v těžební činnosti a odvozu dříví při stávajícím nedostatku pracovní síly na trhu práce a pořízením rozmetadla hnojiv došlo k zefektivnění přípravy půdy ve vlastním školkařském provozu.

 

TECHNIKA PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Výsledkem pořízení soupravy pro odvoz dříví bude zajištění vlastních výrobních kapacit v těžební činnosti a odvozu dříví při stávajícím nedostatku pracovní síly na trhu práce a pořízením transportních rámů bude výrazným způsobem zefektivněn transport a uskladnění vypěstovaného krytokořenného sadebního materiálu ve vlastním školkařském provozu.

 

OPLOCENÍ KULTUR 

Předmětem projektu je vybudování kvalitní ochrany melioračních a zpevňujících dřevin vysázených v rámci činnosti obnovy lesních porostů prostřednictvím instalace dřevěných oplocenek.

 

ZVÝŠENÍ REKREAČNÍHO POTENCIÁLU LESNÍ LOKALITY KUŘIMSKÁ HORA

Lesní oblast Kuřimská hora je celoročně intenzivně navštěvovaná stovkami návštěvníků z Kuřimi i okolí. Doplnění chybějícího množství rekreačního mobiliáře bude velkým přínosem pro uspokojení přání a potřeb návštěvníků, naučné tabule posílí a rozvinou poznání přírodního prostředí a způsob jeho ochrany.

 

PLNÍCÍ LINKA SADBOVAČŮ

Plnící linka sadbovačů slouží k strojnímu plnění sadbovačů pro pěstování obalovaných sazenic lesních dřevin. Pořízením nového stroje - plnící linky se výrazným způsobem zvýší výkon a produktivita práce v celém procesu výroby obalovaných sazenic lesních dřevin a tím následně dojde k úspěšnému zalesnění rozsáhlých kalamitních kůrovcových holin. Plnění sadbovačů pomocí vibračního systému, výkon min 200 ks/hod., max. šířka sadbovače min. 40 cm, max výška sadbovače min. 20 cm, objem násypky min. 500 l, pro plnění sadbovačů typu: QP US 162T, QP 12 T/10. QP 15 T/15,5, pásový dopravník šíře min. 30 cm, délky 300 cm, rozměry používaných bogbalů 120 x 80 x 275 cm, hmotnost 1500 kg.

Výstavba FVE na střediscích Pila Bystrc, Dřevo Rájec

Historie Lesů města Brna se datuje od 13. století, kdy tehdejší královské město Brno dostávalo majetek darem, zástavou nebo odměnou. Koupí začalo získávat lesy až v 15. století od pánů v okolí města. V první polovině 16. století koupilo město jeden z nejdůležitějších majetků – tvrz a ves Kuřim, kde zřídilo správní středisko statků města Brna a odtud později brněnská radnice spravovala jako vrchnost všechna svá venkovská panství. Šest století snažení městských radních vedlo k tomu, že v roce 1938 dosáhly brněnské městské lesy rozlohy 7 514 ha.

Neblahý rok našich dějin 1948 těžce zasáhl i hospodaření městských lesů. Po velkém politickém nátlaku byla brněnská radnice v roce 1954 donucena nejvyššími státními orgány předat veškerý lesní majetek státu. V jednáních se však podařilo prosadit, že městu zůstanou ve správě lesy, které mají charakter lesoparku a leží v nejbližším okolí města.

Zvrat nastal až po roce 1989. Vydáním zákona ČNR č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí se město Brno stalo znovu vlastníkem svého původního lesního majetku. Pro zajištění odborné správy v městských lesích byla v roce 1992 zřízena příspěvková organizace Lesy města Brna. Společnost Lesy města Brna, spol. s r. o. vzniká v roce 1994 z původní příspěvkové organizace. Zakladatelem a jediným vlastníkem je město Brno.

 

Dne 28.června 2006 schválilo Zastupitelstvo města Brna změnu právní formy na akciovou společnost. Statutárním orgánem je představenstvo. Předmětem činnosti je odborná správa a rozvoj majetku statutárního města Brna, podnikání s ním, plnění veřejných služeb s obecně prospěšným posláním. 

Dnešní majetek statutárního města Brna, jehož odbornou správu Lesy města Brna, a.s. provádějí, představuje více než 8.200 ha plochy, která zahrnuje 8.186 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, zbývající část je orná půda a ostatní plochy. Od začátku novodobého hospodaření (tedy od r. 1993) došlo k nárůstu pozemků spravovaných LmB o 900 ha. Plošné zastoupení dle kategoriií lesa:

Lesy hospodářské         5 970 ha
Lesy ochranné                 176 ha

 

Lesy zvláštního určení

příměstské a rekreační           1 611 ha
v oblasti vodních zdrojů            37 ha
na chráněných území               158 ha
v uznaných oborách                  166 ha

Sídlo společnosti   / hlavní adresa /

Křížkovského 247, Kuřim PSČ 664 34    lesymb@lesymb.cz
tel.: 517 810 511

Veškeré další kontakty jsou přehledně uvedeny v podsekci Kontakty.    

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost poskytuje informace o zpracování osobních údajů, které subjekt údajů správci údajů poskytl v rámci zahájení činnosti při plnění smluvního vztahu:

1. Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnost Lesy města Brna, a.s.
Kontaktní osoba: Hana Beinhauer
tel: 721 233 814
e-mail: beinhauer@lesymb.cz

2. Účel zpracování:

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti správy lesního majetku včetně souvisejících činností.

3. Právní základ:

Souhlas subjektu údajů: pro účely marketingu

Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží a služeb

Právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

Oprávněný zájem: kamerové záznamy v areálu společnosti, fotopasti v lesním prostoru, zveřejňování fotografií na webu společnosti dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku § 89 dle obdobného zpravodajství

4. Zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravní společnosti, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

 5. Další příjemci:

Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude subjektu údajů sdělena na vyžádání.

6. Další třetí strany:

Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

7. Jiné účely zpracování:

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.

8. Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 5 let.

 


 

9. Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 • subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
 • se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
 • se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

10. Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

11. Další ustanovení:

Pokud subjekt údajům poskytne správci údajů souhlas k nakládání s osobními údaji nebo neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné důvody, budou jeho osobní údaje v písemné podobě skartována a v elektronické podobě smazána.

Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných zdrojů.

Informace o opatřeních souvisejících se zavedením vnitřního oznamovacího systému, který slouží k nahlašování oznámení (whistleblowing)


Informace o přijetí opatření dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Lesy města Brna jako veřejný zadavatel (povinný subjekt), má zavedený vnitřní oznamovací systém, který slouží k nahlašování oznámení o možném protiprávním jednání, které podal zaměstnanec LMB, jiný zaměstnanec zařazený v LMB nebo osoba vykonávající v LMB dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení přijímá a vyřizuje příslušná osoba. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení lze podat prostřednictvím zřízeného VOS písemně nebo ústně:

a. Písemně:

 1. Doručením listinných oznámení s označením „k rukám příslušné osoby“ - neotevírat, na adresu podatelny Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247/9, 664 34 Kuřim, nebo do schránky pro příjem listinných oznámení.
 2. Prostřednictvím elektronické adresy: vos@lesymb.cz - podané oznámení přijímá příslušná osoba, která oznámení zaeviduje ve své evidenci údajů.   

b. Ústně: Při ústním podání na základě osobního nebo telefonického rozhovoru pořídí příslušná osoba písemný záznam.

Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

Vyřizování oznámení:


Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Věta druhá odstavce 1 se použije obdobně.

Pokud oznámení neobsahuje všechny potřebné informace či údaje, vyzve příslušná osoba oznamovatele k jejich doplnění
 

Evidence a uchovávání oznámení


1. Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu

a. datum přijetí oznámení,
b. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,
c. shrnutí obsahu oznámení a identifikace dotčené osoby,
d. datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jeho výsledek,
e. navržená a přijatá preventivní nebo nápravná opatření.

2. Příslušná osoba uchovává oznámení a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

3. Do evidence podle bodu 1 a k oznámením a dokumentům uchovávaným podle bodu 2 má přístup pouze příslušná osoba.

Ředitel společnosti jmenoval Soňu Švandovou (tel. +420 517 810 512) jako příslušnou osobu, která přijímá, prošetřuje a navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního jednání.

© Lesy města Brna 2018
Všechna práva vyhrazena